Condicions de reserva

Per reservar l’estudi es requereix un dipòsit del 50% de l’import total del lloguer, al costat del contracte signat. El contracte s’haurà d’enviar per e-mail a Shoot Estudi0s en un termini límit de 24 hores prèvies a la data de la reserva.

El termini contractat inclourà la preparació / muntatge de tots els elements decoratius, el set i les persones que intervindran en la producció o esdeveniment, així com el desmuntatge i condicionament de l’espai. En el cas de necessitar més temps es procedirà a cobrar l’hora extra establerta en l’apartat de Tarifes del web de Shoot Estudios
(http://www.shoot115.com)

La resta de l’import del lloguer s’haurà d’abonar abans de l’inici del servei de lloguer mitjançant transferència bancària o bé en el mateix moment si el pagament es fa en efectiu.

A l’inici del lloguer de l’estudi el client haurà de:

  • Proporcionar un número de targeta de crèdit y en cas de que existíssin danys o desperfectees en el material i/o a l’estudi es procedirà a carregarl’import corresponent.
  • Proporcionar un DNI original en el momento de començar el servei.
  • Firmar conjuntamente amb el responsable de l’estudi un inventari amb els materials disponibles per a una posterior comprobació al finalizar la prestació del servei.
  • Deixi un dipòsit en concepte de fiança de 50,00€

Un cop finalitzada la sessió es procedirà a la comprovació pertinent de l’estat del material i els espais.

CANCEL·LACIÓ

En el cas que la cancel·lació es comuniqui a Shoot Estudis amb més de 48 hores d’antelació de la data de la reserva, l’import abonat pel client serà retornat en la seva totalitat.
No obstant això, totes les reserves anul·lades meritaran un càrrec d’un:

  • 25% de l’import del lloguer amb menys de 48 hores d’ antelació.
  • 50% de l’import del lloguer amb menys de 24 hores d’ antelació.

FORMeS DE PAGAMENT

Les formes de pagament establertes per Shoot Estudis són mitjançant transferència bancària o en efectiu.

TEXT DE RESPONSABILITAT PEL EL CONTRACTE

L’Arrendatari haurà de deixar l’espai net i ordenat tal com l’ha trobat, amb tots els accessoris i mobles al seu lloc, tots els llums, els dispositius d’àudio i l’equip apagat. De no ser així, el dipòsit de 50 € no serà retornat.

En cas que algun element de l’equip, del mobiliari, dels aparells, etc. estigui trencat, danyat o robat mentre l’Arrendatari està emprant l’estudi, les reparacions necessàries hauran de ser degudes de l’Arrendatari a Shoot Estudis.

Si l’equip està espatllat, sense arranjament, l’Arrendatari es farà càrrec de pagar Shoot Estudis el cost total de reemplaçament.

Shoot Estudis no es fa responsable de danys a persones o propietats de l’Arrendatari conseqüents a incendis, explosions, apagades, aigua o qualsevol altra causa.

Cap modificació pot ser feta en cap terme o condició continguts en aquest contracte a menys que no sigui escrita i signada per ambdues parts.